Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ข่าวสมัครงาน

♦ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

♦ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

♦ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 

***** ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ลำดับที่ 1 – 6 มารายงานตัว *****

เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา ที่กำหนด จะเรียกผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ในลำดับถัดไป รายงานตัวในระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.

**********

TOP