Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน : การสร้างซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำลำห้วยท่าล้อ หมู่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ

pll_content_description

TOP