Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

การอบรม “หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการออกแบบ คำนวณ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง suuldarstvad (Design, Calculation, installation and Maintenance Technique for Solar System) สำหรับช่างไฟฟ้า

pll_content_description

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อดำเนินการ “โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์ : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรในการใช้งาน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าและกำหนดจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว คือ “การอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการออกแบบ คำนวณ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง seuulvarstva (Design, Calculation, Installation and Maintenance Technique for Solar System) สำหรับช่างไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถถ่ายทอดองคความรู้ ด้านระบบโซล่าร์เซลล์ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน โดยจัดอบรม จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่
– รุ่นที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสยามแกรนด์
– รุ่นที่ ๒ จังหวัดหนองคาย วันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวานาเวลเนส รีสอร์ท
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม การอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการสมัคร สำหรับค่าที่พักและค่าอาหารทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้สนับสนุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายกรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์ โทรศัพท์ ๐๒๓๕๑ ๖๒๕๕๖ นางสาวรุณฑิกา เคยสนิท โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๕ ๒๕๓๕ ๕ หรือที่เว็บไซต์ www.facebook.com/solarcityproject

TOP