Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนพดล จงสมชัย

  นายนพดล จงสมชัย

  แรงงานจังหวัดอุดรธานี
  • นายบรรจบ อุนารัตน์

   นายบรรจบ อุนารัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นายวันฑูรย์ มีมงคล

    นายวันฑูรย์ มีมงคล

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวศศิโสภา รัศมิทัต

     นางสาวศศิโสภา รัศมิทัต

     นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

    นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายสุรชัย คำภาตัน

     นายสุรชัย คำภาตัน

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางกรวิการ์ โบวาร์ด

      นางกรวิการ์ โบวาร์ด

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
   • นายอานนท์ แสงเขียว

    นายอานนท์ แสงเขียว

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายยศยง สนิทวงศ์ชัย

     นายยศยง สนิทวงศ์ชัย

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายศุภชาติ แพนดี

      นายศุภชาติ แพนดี

      เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี
  • นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

   นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางมณฑชาติ แดงน้อย

    นางมณฑชาติ แดงน้อย

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นาวสาวณิปกมล มวลพิทักษ์

     นาวสาวณิปกมล มวลพิทักษ์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายพัฒพงษ์ เชื้อเพชร

      นายพัฒพงษ์ เชื้อเพชร

      พนักงานขับรถยนต์
   • นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

    นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

    เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4
    • นางสาวลัลนา จันทะคร

     นางสาวลัลนา จันทะคร

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวจิดาภา รอดบุญมา

     นางสาวจิดาภา รอดบุญมา

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
TOP