Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอำพัน เอกทัตร

  นายอำพัน เอกทัตร

  แรงงานจังหวัดอุดรธานี
  • นายบรรจบ อุนารัตน์

   นายบรรจบ อุนารัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางมณฑชาติ แดงน้อย

    นางมณฑชาติ แดงน้อย

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นายอนุภาพ รัตนไทย

     นายอนุภาพ รัตนไทย

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

   นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

    นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

    เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4
  • นายอานนท์ แสงเขียว

   นายอานนท์ แสงเขียว

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

    นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

    เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุดรธานี
  • นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

   นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายศุภชาติ แพนดี

    นายศุภชาติ แพนดี

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี
  • นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์

   นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
TOP