Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนพดล จงสมชัย

  นายนพดล จงสมชัย

  แรงงานจังหวัดอุดรธานี
  • นายบรรจบ อุนารัตน์

   นายบรรจบ อุนารัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

    นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางมณฑชาติ แดงน้อย

     นางมณฑชาติ แดงน้อย

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     • นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

      นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

      เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4
      • นายอนุภาพ รัตนไทย

       นายอนุภาพ รัตนไทย

       พนักงานขับรถยนต์
   • นายอานนท์ แสงเขียว

    นายอานนท์ แสงเขียว

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์

     นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นายศุภชาติ แพนดี

      นายศุภชาติ แพนดี

      เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี
   • นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

    นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

     นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
TOP