Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายนพดล จงสมชัย

  นายนพดล จงสมชัย

  แรงงานจังหวัดอุดรธานี
  • นายบรรจบ อุนารัตน์

   นายบรรจบ อุนารัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

    นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

     นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

     เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4
   • นายอานนท์ แสงเขียว

    นายอานนท์ แสงเขียว

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

     นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
   • นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

    นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายศุภชาติ แพนดี

     นายศุภชาติ แพนดี

     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี
   • นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์

    นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายอนุภาพ รัตนไทย

     นายอนุภาพ รัตนไทย

     พนักงานขับรถยนต์
   • นางมณฑชาติ แดงน้อย

    นางมณฑชาติ แดงน้อย

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
TOP