Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

“ศูนย์ประสานและบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายแรงงานไปสู่ประชาชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ :

1) การประสานและบูรณาการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ด้วยประสานพลังภาครัฐและภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงกันร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ มีการแปลงนโยบายไปสู่ปฏิบัติ จัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน

2) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจเข้าถึง และพัฒนา” เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

3) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการติดตามประมินผลวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำกับ ควบคุม ติดตามประเมินผล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคทันเวลา มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

 

15
TOP