Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.63

16 ตุลาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.63

16 ตุลาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.63

9 สิงหาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.63

9 สิงหาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.63

22 พฤษภาคม 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.63

7 เมษายน 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือ ก.พ.63

7 เมษายน 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.63

7 เมษายน 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.62

7 เมษายน 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.62

7 เมษายน 2563

ทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.62

7 เมษายน 2563

phlkaarcchadchuuecchadcchaangpiingbpramaan60eduuenphrscchikaayn2559

17 มกราคม 2562
TOP