Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

21 ตุลาคม 2563
TOP