Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอรับเงินประกันสังคมซาอุดิอาระเบียหรือเงินโกซี่ (GOSI)

pll_content_description

                       ตามที่ มีการนำเสนอข้อมูลส่งต่อกันในแอพพลิเคชั่นไลน์หรือเฟซบุ๊กว่าผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบียสามารถขอรับเงินประกันสังคมซาอุดิอาระเบียหรือเงินโกซี่ (General Organization for Social Insurance, GOSI) คืนรอบที่สองได้ โดยอ้างว่าได้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานแล้วยืนยันว่าเป็นความจริงนั้น
                       สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) ขอชี้แจงว่าการจ่ายเงินประกันสังคมซาอุดิอาระเบียหรือเงินโกซี่คืนแก่สมาชิกนั้น จะต้องจัดส่งเอกสารแก่สำนักงานประกันสังคมซาอุดิอาระเบียตามรูปแบบที่กำหนด หากสมาชิกรายใดมีสิทธิ สำนักงานประกันสังคมซาอุดิอาระเบียจะจ่ายเงินคืนเพียงครั้งเดียว โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง ดังนั้นสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย(กรุงริยาด) จึงขอแจ้งมายังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

 

 

TOP