Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาตัดเย็บหน้ากากอนามัยการและทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

pll_content_description

      วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี และนายบรรจบ อุนารัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาตัดเย็บหน้ากากอนามัยการและทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 1) จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาวัดรัตนศรีบุญเรือง หมู่ 11 บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพฯ จำนวน 16 คน ระยะเวลาในการฝึก 5 วันระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ซึ่งการฝึกครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  46,000 บาท

TOP