Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือสาขาตัดเย็บหน้ากากอนามัยและการทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

pll_content_description

    วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นาย อำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาตัดเย็บหน้ากากอนามัยและการทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 1) จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาวัดรัตนศรีบุญเรือง หมู่ 11 บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพฯ จำนวน 16 คน ระยะเวลาในการฝึก 5 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ซึ่งการฝึกครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 46,000 บาท

TOP