Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

ITA สรจ.อุดรธานี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2564

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09

Social Network

  Facebook      Twitter

010 แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017

E-service 

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
034

เจตจำนงสุจริตของผู้บิหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  • แนวทางการยืมเงินราชการและการส่งใช้เงินยืมราชการ
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
TOP