Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี

แรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุดรธานี

      วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

              

 

TOP