ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)