โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง