การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ฯ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

วันที่: 
Tue, 2018-09-18 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง