โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

วันที่: 
Tue, 2018-08-28 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง