การเข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี (ด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ)

วันที่: 
Tue, 2018-07-31 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง