โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ (กิจกรรมที่ 2) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุดรธานี : การส่งเสริมและสร้างการปรองดองในพื้นที่ร่วมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปผ่านกลไกประชารัฐ

วันที่: 
Fri, 2018-06-01 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง