โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ (กิจกรรมที่ 2) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุดรธานี : การส่งเสริมและสร้างการปรองดองในพื้นที่ร่วมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปผ่านกลไกประชารัฐ

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)