ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)