แรงงานจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร และคณะ จัดสนทนากลุ่มตามโครงการวิจัย การพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และระบบสนับสนุนเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยอย่างกระปรี้กระเปร่า

วันที่: 
Wed, 2018-04-04 (ทั้งวัน)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง