โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง