การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2562 - 2564 จังหวัดอุดรธานี

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)