โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง