การตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือสาขาอาชีพช่างก่อสร้างตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุดรธานี ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง