การตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือสาขาอาชีพช่างก่อสร้างตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุดรธานี ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)