โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุดรธานี (กิจกรรมเทคนิคการจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี)

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง