โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุดรธานี (ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)