โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ"

วันที่: 
Mon, 2018-02-26 (ทั้งวัน)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)