การประชาสัมพันธ์ให้แรงงานในต่างประเทศทราบ กรณีหลบหนีหรือลักลอบทำงาน

 

- 2 -

 

- 3 - 

- 4 -

- 5 -

- 6 -

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)