โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ (กิจกรรมที่ 1) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุดรธานี ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 18-20 ธันวาคม 2560

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง