โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ (กิจกรรมที่ 1) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุดรธานี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 19-21 ธันวาคม 2560

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง