โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 24-26 ธันวาคม 2560

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง