โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูง และส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 20-22 ธันวาคม 2560

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง