การรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)