โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)