การประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพวิชาชีพจังหวัดอุดรธานี (E2) ภายใต้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสายพลังประชารัฐประจำจังหวัด "คสป."

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)