การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และเลย เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560) รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)