โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอุดรธานี (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ คือ การนวดแผนไทย ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี)

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)