โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2559 กิจกรรมฝึกอาชีพทำอาหารไทย ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559

 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2559

กิจกรรมฝึกอาชีพทำอาหารไทย

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559

ณ เทศบาลตำบลจำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

โดยกระทรวงแรงงานร่วมกับเทศบาลตำบลจำปี

 

****************

   

   

   

   

 

******************

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)