โครงการตรวจบูรณาการสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะตรวจบูรณาการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยม สถานประกอบการฟาร์มไก่ รวม 4 แห่ง ไดัแก่ 1.แอ๊ดฟาร์ม 2. เดชโลเดฟาร์ม 3.จะรัญฟาร์ม 4.อมรฟาร์ม  สำหรับสปก.ลำดับ1(แอ๊ดฟาร์ม) และลำดับ2(เดชโลเดฟาร์ม) เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ไม่มีลูกจ้าง เป็นฟาร์มไก่ไข่ ที่ผลิตไข่ไก่ขายส่งให้บริษัทซีพีเท่านั้น  สถานประกอบการ  ลำดับ 3(จะรัญฟาร์ม)ไม่สามารถติดต่อผูัประกอบการได้  สถานประกอบการลำดับ4 (อมรฟาร์ม)จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่าเลิกกิจการไปแล้ว

 

*******************

 

   

 

**********************

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)