การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ฟาร์มสุกร 2 แห่ง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

        ภาพการตรวจเยี่ยมฯเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2559 ณ สถานประกอบการฟาร์มสุกร จำนวน  2 แห่งเขตอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไดัแก่ บ.มิตรไทย และ บ.เอ็มที9999 พร้อมให้ข้อแนะนำแนวปฎิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ความมั่นคง ได้แก่ รณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหายาเสพติด  การปฏิบัติตนด้านวินัยจราจรให้ถูกต้องของพนักงาน  ลูกจ้างเพื่อลดอุบัติภัยบนทัองถนน

 

********************

 

 

 

 

 

******************

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)