โครงสร้างบุคคลากร


  .::  บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี .::

 

 

 

.:: นายอำพัน  เอกทัตร .::
 แรงงานจังหวัดอุดรธานี   


 นายนพดล  จงสมชัย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

   

 

 

นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

     

นางสาวจงรัก  พรมภา

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

นางสาวลาวรรณ  ศรีวงษา

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

   

 

นางมณฑชาติ แดงน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน

นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.3

 

นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์

การรายงานสถานการณ์แรงงาน

และดัชนีชี้วัดภาวะแระงงาน

จังหวัดอุดรธานี

นายศุภชาติ แพนดี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม

กระทรวงแรงงาน

จังหวัดอุดรธานี

 

 

นายวันชัย นันทจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)