โครงสร้างบุคคลากร


  .::  บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี .::

 

 

 

.:: นายอำพัน  เอกทัตร .::
 แรงงานจังหวัดอุดรธานี    

นายบรรจบ อุนารัตน์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


                                                                   

  นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล                นายอานนท์ แสงเขียว                  นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ           นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ           นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

   
   

 

นางมณฑชาติ แดงน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน

นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.3

 

นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน

จังหวัดอุดรธานี

นายศุภชาติ แพนดี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม

กระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 

 

 นายพิชิต รักษาขันธ์

พนักงานขับรถยนต์