โครงสร้างบุคคลากร


  .::  บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี .::

 

 

 

.:: นายอำพัน  เอกทัตร .::
 แรงงานจังหวัดอุดรธานี   - ว่าง -


 

   

 

 

นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 - ว่าง -    

                                               

 

นางสาวลาวรรณ  ศรีวงษา

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

   

 

นางมณฑชาติ แดงน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน

นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.3

 

นางสาวกรวิการ์ แฮดดี

เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์

การรายงานสถานการณ์แรงงาน

และดัชนีชี้วัดภาวะแระงงาน

จังหวัดอุดรธานี

นายศุภชาติ แพนดี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม

กระทรวงแรงงาน

จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิชัย อุ่นแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

 

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง