สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน